V Akademii YC se učíme i my od vás

Pražští studenti stále nemají dostatek informací o tématech udržitelného světa

V Akademii YC se učíme i my od vás

V projektu Akademie Young Caritas rozdáváme na začátku studentům dotazníky a provádíme rozhovory s pedagogy. Můžeme se tak lépe zorientovat v tom, jak se studenti orientují v tématech udržitelného světa, která z nich škola vnímá jako nejvíce důležitá nebo jestli pedagogové ve výuce používají metody neformálního vzdělávání.  

Z dotazníků vyplněných studenty je patrné, že samotný termín sociální udržitelnosti je pro tyto mladé lidi spíše obtížně uchopitelný a příliš nevědí, jak by jej vysvětlili. Současně však mnohdy dokáží velice dobře rozpoznat pravdivé informace od těch nepravdivých. Mají tak například dobré povědomí o tom, které skupiny lidí jsou nejvíce ohrožené chudobu, nebo vědí, že lidé s poruchami učení mohou být úspěšní ve své práci. Vůči nerovnostem často také zaujímají kritický a poučený názor. Nerovnosti mezi platy mužů a žen jim připadají nespravedlivé, z některých odpovědí je dokonce cítit rozhořčení nad současným stavem. Handicapovaným dětem by většinou rádi umožnili, aby se mohli účastnit výuky společně se všemi dětmi. Nejraději by další informace získali v oblastech, jak ojsou duševní zdraví, porozumění mezi generacemi, chudoba, migrace nebo rovnost mužů a žen. 

Pedagogové pak dodávají, že studenti v jednotlivých tématech skutečně mají slušný přehled, mnohdy však prý nevidí širší celospolečenský kontext a vzájemnou provázanost jednotlivých problémů. To patrně souvisí s tím, že tématům udržitelného světa je věnován prostor pouze v rámci společenskovědních předmětů. Proto se snažíme s projektem Akademie pomoci pedagogům, aby si osvojili metody neformálního vzdělávání a mohli tak tato témata oslovovat i v rámci svých nehumanitních předmětů, například v matematice nebo chemii.  

Dalším aspektem, o kterém učitelé hovoří, je, že studenti sice mají přehled o problémech současnosti, nemají však mnoho příležitostí zažít pocit, že mohou aktivně přispět k jejich řešení. Právě aktivizace mladých lidí a vedení k převzetí odpovědnosti je jedním z důležitých motivů Akademie. V rámci projektu Challenge mají studenti možnost poukázat na konkrétní problém ve svém okolí. Prostřednictvím Ideatonu a Školního projektu pak přispět k jeho vyřešení. Rovněž během velice oblíbených Živých knihoven se studenti setkávají s lidmi, kteří zažívají nějakou formu sociálního znevýhodnění, a vedou s nimi otevřený rozhovor. Teoretické povědomí o těchto tématech tak opět nabývá novou a autentickou podobu a vybízí k uvažování nad životem svým i lidí v okolí.  

Akademie Young Caritas tak usiluje nejen o šíření povědomí o tématech udržitelného světa, naším záměrem je poskytnout propojení těchto témat se skutečným životem mladých lidí. Snažíme se ukázat mladým lidem, že i oni mají možnost zviditelnit svůj hlas, poukázat na nějaký problém a pokusit se přispět k jeho řešení. 

Autor: Matěj Nykl