„Naučíme, jak udržitelný rozvoj začlenit do dějepisu nebo matematiky,“ tvrdí hlavní metodik Akademie YC

Vše podstatné o seminářích pro pedagogy

„Naučíme, jak udržitelný rozvoj začlenit do dějepisu nebo matematiky,“ tvrdí hlavní metodik Akademie YC

O rovnosti mužů a žen, chudobě nebo mezigeneračních vztazích se hovoří v mediích, na sociálních sítích i na školních chodbách. Proč ne ale ve třídách v rámci výuky? Odpověď zní: nová témata si žádají nové metody. Právě takové nabízí Akademie Young Caritas v čele s hlavním metodikem Václavem Šnebergerem, který ví jak efektivně začlenit vědomosti sociálního pilíře udržitelného rozvoje do výuky.

Akademie Young Caritas slouží jako vzdělávací platforma v oblasti udržitelného rozvoje. Proč je potřeba mít zrovna pro toto téma samostatnou platformu?

Záleží nám na tom, abychom školy podpořili ve zkvalitnění výuky a obohacovali ji o prvky neformálního vzdělávání, nebudujeme další předmět nebo vzdělávací oblast. Mluvíme nahlas o respektu, solidaritě nebo vnímavosti, což jsou pro studenty a studentky blízká témata a mají se promítat do „běžných“ předmětů. Akademie Young Caritas (Akademie YC) je vzdělávací program pro studenty a studentky a jejich pedagogy, který přináší do škol prvky neformálního, hodnotového a aktivizačního učení s tématy sociálního pilíře udržitelného rozvoje.  Právě toto spojení je pro školy obohacující a často přináší plnění tam, kde průřezová témata rámcových vzdělávacích nebo školních vzdělávacích programů jsou spíše formální. Akademie YC zvyšuje povědomí o udržitelném rozvoji, aktivizuje studenty a studentky. Učíme sociální témata způsobem, který zaujme a naučí.   

Cílem Akademie YC není vzdělávat jen studenty, ale také pedagogy. Jakou paletu seminářů jim nabízíte?

Akademie YC je také vzdělávací program pro učitele, zaměřujeme se na zapojování metod neformálního vzdělávání do škol. Učitelé se naučí teoretická východiska a praktickou aplikaci konstruktivismu, participativního učení, diskusních technik nebo využití storytellingu a gamifikace ve vzdělávání. Semináře jsou praktické a vždy doplněné o následný mentoring přímo ve škole tak, aby účastnice účastníci zvládli aplikaci do praxe v co nejzdařilejší podobě. 

Kdo tyto semináře pro učitele vede?

Akademie YC disponuje odborníky na sociální témata stejně jako zkušenými pedagogy a andragogy. Vzájemně se na zapojených školách doplňují a přináší tak kvalitní a užitečný mix kompetencí s cílem metodami vybavit zapojené školy. Máme metodiky, mentory a mentorky, lektory s dlouholetou praxí i mnoho odborníků z praxe, včetně například ředitelů škol. Čerpáme z lokálních zdrojů, ale jako členové celoevropského hnutí Young Caritas máme i přístup k know-how mnoha dalších zemí. Charita ČR, jako mateřská organizace také disponuje velkou škálou odborníků na témata migrace, rozvojové spolupráce, globálního vzdělávání nebo humanitární pomoci.  

Jak semináře pro pedagogy probíhají?

Většinou pořádáme jednodenní semináře, popřípadě vícedenní letní školu. Vždy doplněno podporou v implementaci formou mentoringu tak, abychom reagovali na individuální potřeby jednotlivých účastnic a účastníků. Naším záměrem je s účastníky mít dlouhodobé rozvojové vztahy, tedy se co nejvíce snažíme o prezenční formu, ale některé bloky je možné absolvovat také on-line.

Co by v ideálním případě měly semináře pedagogovi přinést?

Naučí se nové aktivizační metody práce, získají individuální metodickou podporu a supervizi. Samozřejmostí je i mnoho „obsahových „ materiálů, kterými zapojené učitelky a učitele zapojujeme.

Jak jsou semináře pro pedagogy napojeny na program pro studenty?

Akademie YC nabízí dvě formy zapojení studentů a to formou YC Challenge a formou školního projektu. Zatímco v případě challenge jde o to nasvítit témata sociálního pilíře udržitelného rozvoje a získat pohled studentů na problematiku, školní projekty už přímo řeší nějaké téma nebo problém. Jde nám o to, aby byli mladí lidé slyšet a vidět a získali úspěšnou pozitivní zkušenost s vlastní participací. Aktivní občané se rodí z úspěšných a odvážných lidí. Nejužitečnější je zapojení školy do celé Akademie YC, protože pak přinese pedagogům i studentům největší přínos. Celý program je logicky provázaný, nicméně vždy reagujeme na potřeby a reálnou situaci škol, takže je možné absolvovat jen některé části programu. Podle našich zkušeností se ale většina stejně pak vrátí k absolvování celého programu, i když třeba v delším čase.

Získá pedagog po absolvování semináře nějaké další výstupy?

Akademie má vytvořenou vlastní metodiku, zároveň připravujeme metodický web plný inspirace a zdrojů, stejně jako i zpracovaných výukových bloků. Dnes není problém s nedostatkem metodik a nástrojů pro učitele, ale spíše s tím, aby tyto materiály vstoupily v život ve třídách.

Musí škola pro absolvování seminářů splnit nějaké podmínky? 

Zapojení do Akademie je zdarma pro školy v Praze díky podpoře pražského magistrátu z fondů Evropské unie. Ostatní mohou těžit ze vzdělávacích akcí on-line nebo metodických materiálů. V budoucnosti chceme s podporou evropských fondů představit Akademii v dalších krajích Česka.

Co vás osobně na práci s učiteli a studenty obohacuje?

Baví mě podporovat kvalitu výuky tak, aby učitelé a učitelky znovu nalézali radost z výuky, zejména na tématech, která jejich studenty a studentky zajímají. Také mně občerstvuje být mezi mladými lidmi, kteří tvoří budoucnost tam, kde jsme ji my často promáchli.